No123郭玲茜暧昧是一种情调写真专辑39P郭玲茜爱尤物

No123郭玲茜暧昧是一种情调写真专辑39P郭玲茜爱尤物

以铁粉而易附子者,亦以金能平木,而责厥为肝逆故耳。 面色不乐者,阳气不伸也。

荷叶芬香,可以却秽,得震卦仰盂之象,可以升其生生之气,而长养痘疮。今考名方二十八首,酌而用之,则调元之手矣。

风,阳邪也,血得之则善行,故下鲜血。 王冰曰∶壮水之主,以制阳光。

平胃散者,苍术、浓朴、陈皮、甘草也。 一阳居于二阴为坎,故肾中有命门之火焉。

然脾胃喜甘而恶苦,喜香而恶秽,喜燥而恶湿,喜利而恶滞。是方也,麻黄、荆芥、薄荷、天麻、全蝎、蝉蜕,所以消风解热。

《内经》曰∶上盛为风,下盛为湿。胸膈痞塞不宜地黄,恐其粘腻,益增泥滞也。

Leave a Reply